Language Services Translator & Interpreter Portfolio Rates and Discounts Language Services Quote Contact Details
Russian Translation & Interpreting Services in Thailand

Translation Services – Russian, Thai, English & Belarusian

Russian translation service by skilled Russian translator & interpreter in Thailand (Bangkok, Pattaya, Hua Hin, Ayutthaya, Phuket, Chiang Mai, Samui Island, Koh Chang, Krabi and other provinces)
Technical translation agency expertise and quality at affordable professional freelance translator rates!

Home
Sitemap
Directory

Translation & Interpreting Services, Voice-Over, DTP Portfolio Russian to Belarusian Translation

Bangkok: 21 June, 02:37 | Tokyo: 04:37 | Moscow: 23:37 | London: 19:37 | New York: 15:37
Please select your language: English Перевод с тайского, переводчик, представитель в Таиланде (русский) Беларуская แปลเอกสาร ล่าม เรียนรัสเซีย (ภาษาไทย)
Bargain prepaid packages for interpreter and business representative services in Thailand!
Contact via Skype My Status


Please review the following sample Russian to Belarusian translation by Andrei Sedliarou, certified Belarusian (Belarussian, Byelorussian), Thai, Russian, English translator & interpreter, desktop publisher, localization specialist, and voice-over talent in Bangkok, Thailand. Please do not hesitate to contact me for a short sample translation demonstrating my outstanding skills and high level of professionalism.

Russian (Source)

С одной стороны, стремительное развитие науки и техники принесло человеку многочисленные блага: на работу мы добираемся на транспорте, на свой этаж – на лифте, в магазинах и на вокзалах работают эскалаторы, на рабочем месте мы нажимаем на кнопки, работу по дому выполняют пылесосы, стиральные машины и кухонная бытовая техника, даже вылазки на природу превращаются в автомобильные поездки. С другой стороны – все технические достижения оборачиваются против нас, так как физиология человека за сто лет не изменилась. Около 40 процентов его тела по-прежнему составляют мышцы.

Из-за сниженной двигательной активности неработающие мышцы постепенно атрофируются. Бездействие мышц приводит к нарушению кровообращения буквально во всех органах, особенно страдают от этого сердце и мозг. Нетренированное сердце в ответ на любую физическую нагрузку начинает чаще сокращаться, расходуя больше энергии, и быстрее изнашивается. Частота пульса у физически пассивных людей на 20 процентов выше: таким образом, на протяжении суток их сердце делает приблизительно 17 тысяч «лишних» сокращений.

При снижении двигательной активности ухудшается обеспечение тканей кислородом, что приводит к недостаточному окислению жиров и накоплению их в организме. Уменьшается объем активной массы тела (мышечной ткани), а ее место занимает пассивная масса, состоящая из жиров. Лишний груз массы тела давит на позвоночник и суставы – вот откуда берутся хорошо известные многим проблемы.

Доказано, что при гиподинамии резко повышаются усталость и раздражительность, ухудшается память, нарушается сон, снижаются адаптационные возможности организма и психоэмоциональная устойчивость, замедляется логическое мышление, поскольку головной мозг и центральная нервная система не получают импульсов от неработающих мышц. Неслучайно гиподинамию назвали «болезнью века»: именно она становится «пусковым крючком» в развитии диабета, атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, провоцирует сердечно-сосудистые «катастрофы».

Каждый человек генетически запрограммирован прожить определенное число лет, однако фактическая продолжительность его жизни зависит не только от этой программы, но и от того, как он реализует данные ему от рождения биологические резервы, т.е. от образа жизни. Исследования, проведенные в Соединенных Штатах Америки, Финляндии и Китае, подтвердили, что даже относительно «скромное» изменение образа жизни позволяет предупредить до 60 процентов случаев инсулинозависимого диабета. А умеренная, но регулярная физическая активность снижает риск развития ишемической болезни в два-три раза. Вместе с тем, при малоподвижном образе жизни мышечная ткань атрофируется: к 70 годам мускулатура такого человека уменьшается на 40 процентов. У человека нарушается осанка, развивается сутулость.

Belarusian (Target)

З аднаго боку, імклівае развіццё навукі і тэхнікі прынесла чалавеку шматлікія даброты: на працу мы дабіраемся на транспарце, на свой паверх – на ліфце, у магазінах і на вакзалах працуюць эскалатары, на працоўным месцы мы націскаем на кнопкі, хатнія справы робяць пыласосы, пральныя машыны і кухонныя агрэгаты, нават вылазкі на прыроду ператвараюцца ў аўтамабільныя вандроўкі. З іншага боку – усе тэхнічныя дасягненні працуюць супраць нас, паколькі фізіялогія чалавека за сто гадоў не змянілася. Каля 40 працэнтаў яго цела па-ранейшаму складаюць мышцы.

З-за зніжанай рухальнай актыўнасці непрацуючыя мышцы паступова атрафіруюцца. Бяздзеянне мышцаў прыводзіць да парушэння кровазвароту літаральна ва ўсіх органах, асабліва церпяць ад гэтага сэрца і мозг. Нетрэніраванае сэрца ў адказ на любую фізічную нагрузку пачынае скарачацца часцей, выдаткоўваючы больш энергіі, і хутчэй зношваецца. Частата пульсу ў фізічна пасіўных людзей на 20 працэнтаў большая: такім чынам, іх сэрца робіць на працягу сутак прыкладна 17 тысяч «лішніх» скарачэнняў.

Пры зніжэнні рухальнай актыўнасці пагаршаецца забеспячэнне тканак кіслародам, што прыводзіць да недастатковага акіслення тлушчаў і назапашвання іх у арганізме. Змяншаецца аб’ём актыўнай вагі цела (мышачных тканак), а яе месца займае пасіўная, якая складаецца з тлушчаў. Лішні груз масы цела цісне на пазваночнік і суставы – вось адкуль бяруцца добра вядомыя многім праблемы.

Даказана, что пры гіпадынаміі рэзка павышаюцца стамляльнасць і раздражняльнасць, пагаршаецца памяць, парушаецца сон, зніжаюцца адаптацыйныя магчымасці арганізма і псіхаэмацыянальная ўстойлівасць, замаруджваецца лагічнае мысленне, паколькі галаўны мозг і цэнтральная нервовая сістэма не атрымліваюць імпульсаў ад непрацуючых мышцаў. Гіпадынамію невыпадкова назвалі «хваробай веку»: менавіта яна становіцца «пускавым кручком» у развіцці дыябету, атэрасклерозу, гіпертанічнай хваробы, ішэмічнай хваробы сэрца, правакуе сардэчна-сасудзістыя «катастрофы».

Кожны чалавек генетычна запраграміраваны пражыць пэўную колькасць гадоў, аднак фактычная працягласць яго жыцця залежыць не толькі ад гэтай праграмы, але і ад таго, як ён рэалізуе прыроджаныя біялагічныя рэзервы, гэта значыць ад ладу жыцця. Даследванні, праведзеныя ў Злучаных Штатах Амерыкі, Фінляндыі і Кітаі, даказалі, што нават адносна «сціплае» змяненне ладу жыцця дазваляе папярэдзіць амаль 60 працэнтаў выпадкаў інсуліназалежнага дыябету. А ўмераная, але рэгулярная фізічная актыўнасць зніжае рызыку развіцця ішэмічнай хваробы сэрца ў два-тры разы. Разам з тым, пры маларухомым ладзе жыцця мышачныя тканкі атрафіруюцца: да 70 гадоў жыцця мускулатура такога чалавека змяншаецца на 40 працэнтаў. У яго парушаецца пастава, развіваецца сутуласць.

Please note that although Belarusian is the correct spelling of the language name, other versions, such as Belarussian or Byelorussian are also used sometimes.
Translation agency professionalism at affordable freelance translator rates!
Copyright 2000-2012 Andrei Sedliarou, linguist, translator, interpreter, transcreator, copywriter, localization specialist, narrator, voice-over talent, desktop publisher (Bangkok, Thailand)
Languages Russian, Thai, English, BelarusianKey services translation, interpretation, localization, voiceover, desktop publishing (DTP)
Service all over Thailand, including Hua Hin, Kanchanaburi, Udon Thani, Phrae, Nakhon Phanom, Buriram, Sukhothai, Pattani and other provinces
Design and development by Andrei Sedliarou My Status Skype E-mail Telepnone +66 89 076 6734